Sağlık Emniyet Çevre - Güvenlik

Es Es Akaryakıt, şirket faaliyetlerini yürütürken çalışanlarını ve faaliyetlerinden etkilenebilecek diğer insanları, önleyici yaklaşımlarla muhtemel tehlike ve iş kazaları ile meslek hastalıklarından korumayı, kendi ve diğer şahısların mal ve mülkiyetlerine zarar vermekten kaçınmayı ve çevre kirliliğini önleyecek çok yönlü çaba göstermeyi amaç edinmiştir. Es Es Akaryakıt bu amaca ulaşmak için aşağıdaki ilkelerin hayata geçirilmesini sağlayacaktır.
  • Çevre faktörlerini azami seviyede değerlendirmek.
  • Çevre kirliliğinin önlenmesi için faaliyetler yürütmek.
  • Şirket çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak.
  • Faaliyetlerin yürütülmesinde İş Kanunu ve ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda önleyici ve koruyucu tedbirleri almak.
  • SEÇ sorumluluğunun hiyerarşik düzen içerisinde, katılımcı yaklaşımla tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak.
  • Her seviyede programlı SEÇ eğitimleri ve periyodik denetimler ile çalışanlarımızın bilinç düzeyini ve uzmanlık seviyelerini yükseltmek.
  • Doğabilecek muhtemel riskleri değerlendirerek, çalışanlarımızı ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer insanların karşılaşabilecekleri tehlikeleri ortadan kaldırmak / azaltmak için sürekli iyileştirmeler yapmak.
Es Es Akaryakıt, çevreyi korumaya ve iyileştirmeye özen gösterir. Kalite politikamızın uygulanması için her kademedeki personelin tam katılımı ve desteği sağlanır. Personele sürekli olarak eğitim verilerek doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir gelişme politikalarına aktif olarak katkıda bulunmaları sağlanacaktır.